Podmienky využitia webu

Tieto podmienky používania ustanovujú základné podmienky používania stránky www.zrntls.eu. Používaním stránky www.zrntls.eu súhlasíte s podmienkami používania, v prípade ak s podmienkami používania nesúhlasíte alebo nesúhlasíte s nejakou časťou podmienok, prosíme Vás, aby ste našu stránku opustili.

Táto stránka používa súbory cookies, používaním tejto stránky súhlasíte s používaním súborov cookies v súlade s ochranou osobných údajov.

Pokiaľ nie je ustanovené inak, práva duševného vlastníctva k materiálom, nachádzajúcich sa na webovej stránke, patria prevádzkovateľovi stránky. Prevádzkovateľ ma výhradné právo na nakladanie s týmito právami.

Návštevníci stránky sú oprávnení prezerať si obsah stránky, sťahovať jej obsah, ale len pre účely platby za služby poskytované prevádzkovateľom, ďalej sú návštevníci stránky oprávnení tlačiť jednotlivé strany webovej stránky alebo jej iný obsah, avšak len pre použite na súkromné účely.

Návštevník stránky nesmie a nie je oprávnený na:

  • kopírovanie obsahu tejto stránky a následného uverejňovania tohto obsahu na iných webových stránkach,
  • predaj, prenájom a poskytovanie licencií na obsah stránky iným osobám,
  • verejnú prezenáciu obsahu stránky,
  • šírenie, kopírovanie, reprodukovanie obsahu stránky pre komerčné účely,
  • upravovanie alebo akýmkoľvek iným spôsobom menie obsahu stránky.

Návštevník stránky nesmie používať stránku takým spôsobom, ktorým by poškodil, prípadne mohol poškodiť webovú stránku, prípadne jej časť, funkčnosť, prístupnosť iným návštevníkom alebo akýmkoľvek iným spôsobom, ktorým by porušoval platné právo, spôsobom, ktorým by platné právo obchádzal, prípadne podvodným spôsobom v spojení s akýmkoľvek protiprávnym konaním.

Návštevník stránky nesmie využívať webovú stránku ku kopírovaniu, skladovaniu, k rozosielaniu, preposielaniu, distribúcii obsahu alebo odkazov na obsah, ktorý obsahuje spyware, počítačový vírus, Trojan horse, worm, keystroke logger, rootkit alebo akýkoľvek iný škodlivý počítačový softvér.

Návštevník stránky nesmie používať softvér, ktorý umožňuje automatizovaný alebo systematický zber dát na našej stránke, alebo prostredníctvom našej stránky.

Návštevník stránky nesmie prostredníctvom našej stránky rozosielať nevyžiadanú marketingovú alebo inú komunikáciu tzv. spam.

Návštevník stránky nesmie využívať stránku pre svoje vlastné marketingové účely bez predchádzajúceho súhlasu prevádzkovateľa stránky.

Prístup k niektorým častiam webovej stránky môže byť obmedzený. Prevádzkovateľ stránky si vyhradzuje právo obmedziť prístup používateľov k jednotlivým častiam stránky.

Pokiaľ bude používateľovi poskytnuté užívateľské meno a heslo na prístup k obmedzeným častiam stránky, takýto používateľ je povinný uchovávať prihlasovacie údaje v tajnosti.

Prevádzkovateľ si vyhradzuje právo na zrušenie prihlasovacieho účtu, a to bez udania dôvodu alebo bez oznámenia.

Prevádzkovateľ neručí za presnosť informácií uvedených na stránke a rovnako neručí za aktuálnosť informácií uvedených na webovej stránke.

Používateľ stránky sa zaväzuje odškodniť a nahradiť všetku možnú vzniknutú škodu prevádzkovateľovi spojenú s vymáhaním práva a uplatňovaním práva prevádzkovateľa, a to najmä v dôsledku právneho sporu alebo v dôsledku inej skutočnosti, ktorú zapríčinil používateľ porušením podmienok používania webovej stránky.

V prípade, ak používateľ akýmkoľvek spôsobom poruší podmienky používania webovej stránky prevádzkovateľ si vyhradzuje právo na adekvátne opatrenia smerujúce k zamedzeniu ďalšieho porušovania podmienok používania. Prevádzkovateľ si vyhradzuje najmä právo používateľa zablokovať, zamedziť používateľovi prístup k webovej stránke. Prevádzkovateľ si vyhradzuje právo kontaktovať internetového poskytovateľa používateľa, ktorý porušil podmienky používania a požiadať zablokovanie jeho prístupu k tejto webovej stránke. Prevádzkovateľ upozorňuje používateľov, že v prípade, ak dôjde k porušeniu podmienok používania a k vzniku škody v dôsledku porušenia podmienok používania, prevádzkovateľ bude uplatňovať svoje nároky na náhradu škody na súde.

Prevádzkovateľ si vyhradzuje právo na zmenu podmienok používania webovej stránky. Prevádzkovateľ nie je povinný na túto zmenu upozorňovať používateľov. Prevádzkovateľ z tohto dôvodu odporúča používateľom pravidelne kontrolovať, či nedošlo k zmene podmienok používania. V prípade zmeny podmienok používania tieto podmienky nadobúdajú účinnosť dňom zmeny a ich zverejnenia na webovej stránke. Ak dôjde k zmene podmienok používania používatelia udeľujú súhlas s týmito podmienkami ďalším používaním stránky.

Prevádzkovateľ si vyhradzuje právo na postúpenie vlastných práv a povinností iným osobám, pričom pri takomto postúpení práv nemá informačnú povinnosť voči používateľom.

Používatelia nie sú oprávnení postupovať svoje práva a povinnosti iným osobám.

Tieto podmienky používania majú slúžiť k bezpečnému a pohodlnému prezeraniu našej stránky. Podmienky používania neslúžia k zabezpečenie zámerov tretích osôb a prevádzkovateľ pri ich tvorbe nebol ovplyvnený tretími osobami.

Tieto Podmienky používania spolu s dokumentom o Ochrane osobných údajov tvoria zmluvu o používaní webovej stránky medzi prevádzkovateľom a používateľmi, s ktorou používatelia súhlasia a zaväzujú sa ju dodržiavať. Svoj súhlas vyjadrujú používaním webovej stránky. Tieto podmienky používania spolu s dokumentom o ochrane osobných údajov nahrádzajú všetky predchádzajúce zmluvy o používaní webovej stránky.

Podmienky používania a dokument o ochrane osobných údajov sa spravujú právom Slovenskej republiky. V prípade domáhania sa súdnej ochrany je rozhodným súdom príslušný súd Slovenskej republiky.

Obchodné meno: ZRNTLS s.r.o., Sídlo: Staré Grunty 332, 841 04 Bratislava, Slovenská republika, IČO: 47 230 312, IČ DPH: SK2023826695. Spoločnosť je zapísaná v Obchodnom registri na Okresnom súde Bratislava I, oddiel: Sro, vložka č. 99249/B. E-mail: info@zoerentals.com.