Zásady ochrany osobných údajov

Prevádzkovateľ sa zaväzuje k ochrane osobných údajov návštevníkov stránky www.zrntls.eu (ďalej len ako webovej stránky) v zmysle zákona č. 136/2014 o ochrane osobných údajov v znení neskorších predpisov a zároveň určuje aké informácie bude spracúvať a na aký účel budú tieto informácie použité.

Táto stránka využíva súbory cookies. Používaním tejto webovej stránky udeľuje návštevník súhlas prevádzkovateľovi na používanie súborov cookies, ďalej aj na spracovanie, uchovávanie a použitie osobných údajov v rozsahu a na účel uvedený v nasledujúcich bodoch a za nasledovných podmienok.

Prevádzkovateľ môže spracovať, uchovať a použiť len nasledujúce osobné údaje:

 • Informácie o Vašom elektronickom zariadení, údaje o Vašich návštevách webovej stránky a spôsoboch jej využívania (informácie obsahujúce Vašu IP adresu, lokalizáciu, druh a verziu internetového prehliadača, operačný systém, informácie z webových stránok, dĺžka návštevy našej webovej stránky, navštívené stránky, webovú navigáciu).
 • Informácie, ktoré nám poskytujete na účel registrácie (Vaše uživateľské identifikačné číslo, heslo a e-mail).
 • Akékoľvek iné informácie, ktoré sa nám rozhodnete poskytnúť.

Súbory “cookies“ sú malé textové súbory, ktoré sa ukladajú do Vášho koncového zariadenia či jeho pamäti. Tieto súbory nášmu webu umožňujú zaznamenať informácie o Vašej návšteve, nastavenie Vášho prehliadača, jazyk, ktorý preferujete a ďalšie informácie. Vaša budúca návšteva našich stránok tak môže byť oveľa rýchlejšia a viac zodpovedajúca Vašim záujmom. Bez súborov cookies by prehliadanie nášho webu bolo oveľa zložitejšie. Tieto súbory nám okrem iného pomáhajú prispôsobiť našu ponuku práve Vašim potrebám a využívať službu Google Analytics.

Osobné údaje získané prostredníctvom tejto webovej stránky budú použité v súlade zo zákonom č. 136/2014 o ochrane osobných údajov na:

 • administráciu stránky,
 • vylepšenie Vášho prehliadača pre pohodlnejšie prezeranie našej stránky,
 • dodanie služieb, ktoré ste si zakúpili prostredníctvom tejto webovej stránky,
 • zasielanie stanovísk a faktúr k službám a za služby, ktoré ste si zakúpili prostredníctvom tejto stránky,
 • zasielanie e-mailových notifikácií súvisiacich s využívaním našich služieb,
 • pre účely inej ako marketingovej komunikácie,
 • pre účely marketingovej komunikácie, ktorá by Vás mohla zaujímať prostredníctvom e-mailu alebo inej technológie (pokiaľ si neželáte dostávať marketingovú komunikáciu môžete nás kontaktovať kedykoľvek),
 • poskytovanie štatistických údajov o užívateľoch tretím osobám, pričom sa prevádzkovateľ zaväzuje neposkytovať také údaje, na základe ktorých by bolo možné určiť jednotlivých užívateľov s výnimkou poskytovania osobných údajov subjektom uvedených v časti o poskytovaní osobných údajov,
 • zodpovedanie Vašich otázok alebo vyriešenie Vašich sťažnosti súvisiacich s fungovaním a technickou podporou webovej stránky.

Niektoré z našich služieb, najmä služby súvisiace s rezerváciou ubytovania sú prevádzkované prostredníctvom internetovej stránky Booking.com. Ochranu osobných údajov je možné nájsť aj na stránke www.booking.com.

Prevádzkovateľ si vyhradzuje právo poskytnúť osobné údaje, zamestnancom spoločnosti ZRNTLS s.r.o., osobám spolupracujúcim so spoločnosťou ZRNTLS s.r.o., a to v rozsahu nevyhnutnom na zabezpečenie individuálnych služieb zákazníkom spojených s výkonom predmetu podnikateľskej činnosti spoločnosti.

Prevádzkovateľ môže rovnako poskytnúť osobné údaje najmä:

 • orgánom Slovenskej republiky ak spoločnosti ZRNTLS s.r.o. takáto povinnosť vyplýva zo zákona alebo z iného všeobecne záväzného nariadenia,
 • pri právnych úkonoch, ak sa jedná o právne úkony, ktorými si spoločnosť ZRNTLS s.r.o. plní povinnosť vyplývajúcu zo zákona alebo iného všeobecne záväzného nariadenia,
 • pri uplatňovaní právnych nárokov spojených najmä s uplatňovaním práva na súdnu ochranu,
 • právnym nástupcom spoločnosti ZRNTLS s.r.o., prípadne osobám, ktoré vlastnia obchodný podiel spoločnosti ZRNTLS s.r.o. a podieľajú sa na podnikateľskej činnosti spoločnosti, prípadne osobám pri predaji obchodného podielu spoločnosti alebo predaji podniku.

Prevádzkovateľ sa zaväzuje neposkytovať údaje tretím osobám s výnimkou vyššie uvedených tretích osôb alebo iných subjektov uvedených v tomto dokumente o ochrane osobných údajov.

Prevádzkovateľ sa zaväzuje prijať všetky potrebné technické a operačné a personálne opatrenia na zabezpečenie ochrany osobných údajov pred ich stratou, zneužitím, krádežou pri prenose dát prostredníctvom internetu.

Prevádzkovateľ nenesie zodpovednosť za stratu, zneužitie, krádež osobných údajov, ku ktorej došlo v dôsledku inej skutočnosti ako nedodržaním technických a operačných a personálnych opatrení na zabezpečenie ochrany osobných údajov zo strany prevádzkovateľa.

Registrovaní užívatelia sú povinní uchovávať svoje prihlasovacie údaje a heslo v tajnosti a neposkytovať tieto údaje tretím osobám. Spoločnosť ZRNTLS s.r.o. nikdy nežiada od svojich registrovaných užívateľov prihlasovacie údaje a heslo s výnimkou pri prihlasovaní sa do svojho účtu na webovej stránke. V prípade straty, zneužitia, krádeže prihlasovacích údajov a hesla v dôsledku porušenia povinnosti užívateľa prevádzkovateľ nenesie zodpovednosť za vzniknutú škodu.

 • Právo na potvrdenie o tom, či sú alebo nie sú údaje o registrovanej osobne spracúvané.
 • Právo odmietnuť zasielanie marketingovej komunikácie. Užívateľ pri registrácii udeľuje prevádzkovateľovi konkludentný súhlas na zasielanie marketingovej komunikácie.
 • Právo užívateľa na zmenu nesprávnych, prípadne starých osobných údajov.
 • Právo na zoznam spracúvaných údajov a vymedzený účel ich spracovania. (Pre účel a zoznam spracovaných údajov pozri časť: Aké informácie prevádzkovateľ spracúva a Využitie osobných údajov.)
 • Ďalšie práva uvedené v § 28 zákona č. 136/2014 o ochrane osobných údajov.

Prevádzkovateľ si vyhradzuje právo na zmenu obsahu ochrany osobných údajov a na prípadné zmeny v rozsahu a podmienkach. Prevádzkovateľ nie je povinný používateľa o tejto zmene informovať. Používateľ používaním webovej stránky po zmene obsahu ochrany osobných údajov udeľuje konkludentný súhlas s novým obsahom až do momentu, kým nevysloví svoj nesúhlas.

Web stránka obsahuje odkazy na internetové stránky tretích osôb. Prevádzkovateľ nezodpovedá za ochranu osobných údajov na týchto stránkach.

V prípade zmeny údajov informujte prevádzkovateľa o tejto zmene za účelom dosiahnutia úplnej kvality našich služieb.

Obchodné meno: ZRNTLS s.r.o., Sídlo: Staré Grunty 332, 841 04 Bratislava, Slovenská republika, IČO: 47 230 312, IČ DPH: SK2023826695. Spoločnosť je zapísaná v Obchodnom registri na Okresnom súde Bratislava I, oddiel: Sro, vložka č. 99249/B. E-mail: info@zoerentals.com.